Ugdymo proceso organizavimas

Tikslai ir uždaviniai:

1.        Bendrojo ugdymo organizavimo ir vertinimo ugdant tobulinimas.

1.1.   Išmokimo stebėjimas ir atskirų mokinių pažangos palyginimas analizuojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testų rezultatus;

1.2.   Pagalbos teikimas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų (papildomų trišalių (mokykla-mokinys-tėvai) mokymosi sutarčių pasiekimams gerinti sudarymas).

2.        Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sistemos tobulinimas.

2.1.   Savivaldos institucijų įtraukimas į mokinių tėvų informavimo ir pedagoginio švietimo veiklų tobulinimą.

 

Vykdomos švietimo programos: pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos.

IIIg - IVg klasių moksleiviai gali rinktis:

  • užsienio kalbas: anglų, rusų
  • socialinius mokslus: istoriją, geografiją
  • gamtamokslinio ugdymo dalykus: biologiją, fiziką, chemiją
  • menus ir technologijas: muziką, dailę, šokį, maisto gamybos technologiją, medžio darbų technologiją
  • kūno kultūrą: bendrąją, krepšinį, tinklinį, lengvąją atletiką
  • pasirenkamuosius dalykus: verslo aritmetiką, etnokultūrą
  • modulius: samprotaujamojo teksto rašymą, įdomiąją astronomiją, geometrijos uždavinių sprendimą, planimetrijos uždavinių sprendimą.

 

Gimnazijos ryšiai:

  • Gimnazija bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos, mokslo, studijų institucijomis ir kt.).
  • Gimnazija dalyvauja programose ir projektuose, organizuoja bendrus renginius su kitomis mokyklomis, vietos bendruomene ir kt.

 

2017-2018 m.m.  

1-4 klasės

1. Mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d.  Ugdymosi proceso trukmė – 170 ugdymo dienų, pabaiga –  2018 m. gegužės 31 d.

2. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 19 d., II pusmetis: sausio 22 d. – gegužės 31 d. 

5-8 ir Ig-IVg klasės

1.      Mokslo metai ir  ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d.

2.      Ugdymo proceso trukmė 5-8 ir Ig-IIIg klasių mokiniams – 181 ugdymo diena, pabaiga – 2018 m. birželio 14 d.

3.      Ugdymo proceso trukmė IVg klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos, pabaiga – 2018 m. gegužės 25 d.

Ugdymosi procesas pagal pagrindinio ugdymo programas 5-8 ir Ig-IIg klasėse skirstomas trimestrais, vidurinio ugdymo programas IIIg-IVg klasėse – pusmečiais. Trimestrų trukmė: I trimestras – rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d., II trimestras – gruodžio 1 d.-vasario 28 d., III trimestras – kovo 1 d. – ugdymo proceso pabaiga. Pusmečių trukmė: I pusmetis – rugsėjo 1 d.-sausio 19 d., II pusmetis – sausio 22 d. – ugdymo proceso pabaiga.

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros

2018-06-15

2018-08-31